ReadyPlanet.com
dot dot
ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานราชการ

การเคหะแห่งชาติ   กองพัฒนาชุมชน 4 

กรุงเทพมหานคร  โดย  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

กรุงเทพมหานคร  โดย  สำนักพัฒนาสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

เทศบาลตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองคูคต  จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ  จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลตำบลปากน้ำ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เทศบาลตำบลพระอินทราชา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลตำบลลำตาเสา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนอำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนทั้ง 60 แห่ง ในโครงการ "60 โรงเรียน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"  สังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่

โรงเรียนกว่างเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632,099-865-8395