ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก  นำมาปฏิบัติ  และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้

เนื่องจากปัจจุบัน  พลังงานสิ่งและทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกใช้ถูกทำลายไปมาก  ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา  เช่นอากาศเป็นพิษ  แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย  ป่าไม้ถูกทำลาย  ขยะล้นเมือง  ฯลฯ  และเกิดคำถามตามมาว่า ขณะนี้สายเกินไปหรือไม่สำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสภาวะแวดล้อมให้ดีคงเดิมได้  ใช้พลังงานให้เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการบริโภคของมนุษย์  ดังนั้นการทำความเข้าใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  และผลกระทบของการบริโภคที่มีต่อสภาวะแวดล้อมแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตโดยการบริโภคอย่างเหมาะสม  และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาได้

    จากปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ทำให้ บริษัท รักษ์โลกสมาย จำกัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงได้คิดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก  นำมาปฏิบัติ  และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เยาวชนเกิดความความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึงประโยชน์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบถึง  เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ  และนำไปเผยแพร่ต่อคนในสังคมได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 50-80 คน

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตรวัน/ 2วัน 1 คืน/วัน 2 คืน

รูปแบบการอบรม

-การบรรยายประกอบสื่อ  

-กิจกรรมฐานการเรียนรู้

-กิจกรรม Walk Rally

-กิจกรรมเกม เพลง เพื่อความสนุกสนาน

-กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนระดมความคิด

สถานที่ 

ค่าย,โรงแรม,รีสอร์ท,(ตามความเหมาะสม)

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรรักษ์โลก

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
หลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)
หลักสูตรพัฒนาแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการทำงานเป็นทีม
หลักสูตรค่ายครอบครัวอบอุ่น...ชุมชนเข้มแข็ง
หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน
หลักสูตรการจัดการขยะชุมชนครบวงจร (Zero Waste)
หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
อบรมเทคนิคการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
หลักสูตรเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หลักสูตรกิจกรรมWalk rally เพื่อสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเยาวชนไทยรุ่นใหม่...ห่างไกลยาเสพติด
หลักสูตรค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรค่ายศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
หลักสูตรการจัดการขยะต้นทาง
หลักสูตรค่ายอนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตรศิลปะเยาวชน...คนรักษ์โลก
แตกแขนงกิจกรรมอื่นๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632,099-865-8395