ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

แกนนำเยาวชนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม และทักษะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มแกนนำเยาวชนในอันที่จะสานต่อโครงการต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงเรียนจะดำเนินในโอกาสต่อไป เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเข้าถึงกิจกรรมทุกคนกับบรรยากาศที่สนุกสนาน ท้าทายศักยภาพ

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

 
แฟ้มภาพรักษ์โลก

การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#3
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#2
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#1
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#3
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#2
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#1
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#3
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#2
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#1
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
รวมพลัง พัฒนางานคลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาชุมชน
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#2
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#1
พิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#9
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#8
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#7
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#6
สามเณรปลูกธรรมนำใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#5
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#4
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#3
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#2
อนุรักษ์พลังงานกับซัมมิท ออโตซีท
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#1
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช.การช่างร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#2
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
บรรยายการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#3
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#2
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#1
SCG PAPER GREEN ACADEMY#1
โซน 9 รวมพลัง พัฒนางานคลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกในด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สู่การพัฒนาองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
บรรยายหลักสูตรจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่5
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น 2/58
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น 1/58
งานวันสิ่งแวดล้อมโลกและเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น6/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น5/58
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น4/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น3/58
โครงการสามเณรปลูกธรรมนำใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น2/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น1/58
อบรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
ปูนซิเมนต์เอเชีย โครงการโรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่4
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น3/57
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น2/57
ซัมมิท ออโตซีท อินดัสทรี รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น1/57
โครงการอบรมธนาคารขยะกับรักษ์โลก
ไทยแอโรว์ ร่วมใจลดใช้พลังงานกับรักษ์โลก
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น กิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม รอบ2
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น กิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม รอบ1
โครงการค่ายครอบครัวอบุอ่น ชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบลบางกะดี
หลักสูตรการจัดขยะครบวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น3
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น2
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น1
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น3/2556
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่3
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เอ็คโก้ ร่วมใจลดใช้พลังงาน กับรักษ์โลกกรุ๊ป
หลักสูตรการจัดการขยะในองค์กร
หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ฮีโร่ตัวน้อย ช่วยดูแลโลก กับดีแท็ค
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
แกรมมี่ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น2/2556
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น1/2556
หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
การจัดการขยะครบวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคลังเขต8 รักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท วายที รับเบอร์ จำกัด สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ทต.บางกะดี
สยามแผ่นเหล็กวิลาส รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่2 ประจำปี2556
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่1 ประจำปี2556
สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
ค่ายครอบครัวศรีสุริโยทัย หัวใจสีเขียว
สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน เทศบาลนครตรัง
สร้างแนวร่วมในประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
ล็อกซเล่ย์ การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
บริษัท สยามพีวีเอส จำกัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
SCG PAPER GREEN ACADEMY
บางกอกโคเจน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการขยะชุมชน
ECGO รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ILC รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะชุมชน
โครงการโรงปูนรักษ์ชุมชน "ค่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม"
โครงการอบรมธนาคารขยะและการจัดการขยะชุมชน
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
บรรยายหลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อบจ.พิจิตร
งานบรรยายหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมกับปูนซิเมนต์เอเชีย#2
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมกับปูนซิเมนต์เอเชีย#1
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
การแรงจูงใจให้กับพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน รุ่น2
การแรงจูงใจให้กับพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน รุ่น1 article
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่2 ประจำปี2555
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่1 ประจำปี2555
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเหลือศูนย์ เมืองพัทยา
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
ดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชมุชนจังหวัดเลย
ค่ายทักษะชีวิต ตอนหยุดทำลาย แก้ไขภาวะโลกร้อน
การจัดการขยะในองค์กรแบบครบวงจร
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่นำไปฝังกลบให้เหลือศูนย์
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายทักษะชีวิต ตอนหยุดทำลาย แก้ไขภาวะโลกร้อน
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ENVIRONMENTAL AWARENESS @ SIAM NPR CO.,LTD.
เลคิเซ่ ลดใช้พลังงาน ประสานช่วยเหลือสังคม
ค่ายศึกษาธรรมชาติ วิทาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เกตุประภา จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
tirathai ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทีโอเอ โดฟเคม วอล์คแรลลี่เซฟตี้ส์
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
Big Cleaning Day/หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา ระยอง
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2
Hino motors//การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทต.บางกะดี/ค่ายครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง รุ่น 1
สื่อมวลชนยุคใหม่ ใส่ใจลดวิกฤติโลกร้อน
อบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานในสถานประกอบการกับอาจารย์สุรชัย
โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม
งานสัมมนาทางวิชาการบุคลากร
โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ สสภ.7 สระบุรี
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ไทยอาซาฮีรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กับรักษ์โลกสมาย
รักษ์โลกสมาย กับ "เขมะสิริฯ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน"
ธนาคารขยะและการจัดการขยะกับรักษ์โลกสมาย
ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กับรักษ์โลกสมาย
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)รักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลกสมาย
ค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ X (เอกตร้า) รุ่นที่2
ค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ x (เอ็กตร้า) รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552(รุ่นที่2)
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552 (รุ่นที่1)
NEC-TU รวมพลังสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2552
รักษ์โลกสมาย ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 3
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 2
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 1
บทบาทห้วหน้างานในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปี 52
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด(กลุ่มเสี่ยง)
วันสิ่งแวดล้อมโลก52
อีซูซุมอเตอร์ ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกกับเอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
รักษ์โลกกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
อบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
โตโยต้าเกทเวย์ กับความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
โตโยต้า บ้านโพธิ์ โรงงานแห่งความยั่งยืนกับปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลก กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายทาทาสตีล รักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ จำกัด กับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
ซีพี. จัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลก ดำเนินการจัดอบรมเทคนิคการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
โครงการคุณครูแกนนำสิ่งแวดล้อมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
อบรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
ค่ายสายสัมพันธ์น้องพี่ อาชีวะร่วมใจ เพื่อก้าวใหม่ที่งดงาม
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม"พญานาคน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม"
อบรมการจัดการขยะและการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล
ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนกับรักโลก
ค่ายพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร กับรักษ์โลก
กิจกรรมเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชมชนกับรักษ์โลก
กิจกรรมโครงการ 60 โรงเรียน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632,099-865-8395