ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก

 

                                                       

 

                                                       

 

                                                       

                                                       

 
แฟ้มภาพรักษ์โลก

อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
อบรมโรงเรียนปลอดขยะ จัดการขยะต้นทาง
โรงเรียนรักษ์โลก:โรงเรียนบ้านไร่เหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
โครงการจังหวัดสะอาด ชุมชนสะอาด ชาติประหยัด
อบรมการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
อบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
อบรมส้รางจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
อบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมการจัดการขยะต้นทางในสถานศึกษา
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะในโรงพยบาลกับรักษ์โลก
อบรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
อบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะในโรงเรียนกับรักษ์โลกที่โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
การจัดการขยะในโรงเรียนกับรักษ์โลก
ท้องถิ่นปลอดขยะ ขยะเหลือศูนย์(Zero Waste)
เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
ดูงานการจัดการขยะตันทางกับรักษ์โลก
การจัดการขยะต้นทางตามโรดแม็พรัฐบาล
รักษ์โลกกับไทยแอโรว์
การบริหารจัดการขยะต้นทางตามโรดแม็พรัฐบาล
โครงการจังหวัดสะอาด ชุมชนสะอาด ชาติประหยัด
อบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการจัดการขยะต้นทางกับรักษ์โลก
อบรมการคัดแยกขยะต้นทาง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
ดูงานการจัดการขยะตันทางกับรักษ์โลก
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#3
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#2
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ#1
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#3
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#2
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการ#1
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#3
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#2
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#1
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
รวมพลัง พัฒนางานคลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาชุมชน
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#2
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#1
พิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#9
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#8
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#7
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#6
สามเณรปลูกธรรมนำใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#5
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#4
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#3
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#2
อนุรักษ์พลังงานกับซัมมิท ออโตซีท
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร#1
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียน
สร้างแนวร่วมประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ช.การช่างร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น#2
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
บรรยายการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#3
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#2
บรรยายหลักสูตรการส้รางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไทยซาร์โก้#1
การจัดการขยะในโรงเรียนกับรักษ์โลก
โซน 9 รวมพลัง พัฒนางานคลัง รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกในด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สู่การพัฒนาองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
บรรยายหลักสูตรจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่5
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น 2/58
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น 1/58
งานวันสิ่งแวดล้อมโลกและเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น6/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น5/58
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น4/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น3/58
โครงการสามเณรปลูกธรรมนำใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น2/58
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น1/58
อบรมธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
ปูนซิเมนต์เอเชีย โครงการโรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่4
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น3/57
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น2/57
ซัมมิท ออโตซีท อินดัสทรี รักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่น1/57
โครงการอบรมธนาคารขยะกับรักษ์โลก
ไทยแอโรว์ ร่วมใจลดใช้พลังงานกับรักษ์โลก
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น กิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม รอบ2
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น กิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม รอบ1
โครงการค่ายครอบครัวอบุอ่น ชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบลบางกะดี
หลักสูตรการจัดขยะครบวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น3
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น2
การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รุ่น1
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น3/2556
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ปีที่3
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เอ็คโก้ ร่วมใจลดใช้พลังงาน กับรักษ์โลก
หลักสูตรการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ฮีโร่ตัวน้อย ช่วยดูแลโลก กับดีแท็ค
การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร
แกรมมี่ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น2/2556
โรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น1/2556
หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
การจัดการขยะครบวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคลังเขต8 รักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท วายที รับเบอร์ จำกัด สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ทต.บางกะดี
สยามแผ่นเหล็กวิลาส รักษ์สิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่2 ประจำปี2556
รักษ์โลกเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่1 ประจำปี2556
สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
ค่ายครอบครัวศรีสุริโยทัย หัวใจสีเขียว
รักษ์โลกสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
รักษ์โลกกับค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน เทศบาลนครตรัง
สร้างแนวร่วมในประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ไขปัญหาโลกร้อน
รักษ์โลกกับล็อกซเล่ย์ การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
บริษัท สยามพีวีเอส จำกัด รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
รักษ์โลกกับSCG PAPER GREEN ACADEMY
รักษ์โลกกับบางกอกโคเจน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนโตโยต้า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
รักษ์โลกเพื่อการจัดการขยะชุมชน
ECGO รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
ILC รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะชุมชน
โครงการโรงปูนรักษ์ชุมชน "ค่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม"
โครงการอบรมธนาคารขยะและการจัดการขยะชุมชนกับรักษ์โลก
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกกับการจัดการขยะในสถานประกอบการ
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อบจ.พิจิตร
รักษ์โลกกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลกกับโรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกกับโรงปูนชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อม#1
อาสาสมัครรักษ์โลก
การแรงจูงใจให้กับพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน รุ่น2
รักษ์โลกกับการแรงจูงใจให้กับพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน รุ่น1 article
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่2 ประจำปี2555
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไดกิ้น รอบที่1 ประจำปี2555
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเหลือศูนย์ เมืองพัทยา
รักษ์โลกกับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
ดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชมุชนจังหวัดเลยกับรักษ์โลก
ค่ายทักษะชีวิต ตอนหยุดทำลาย แก้ไขภาวะโลกร้อน
การจัดการขยะในองค์กรแบบครบวงจร
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับบริษัท รักษ์โลก
การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่นำไปฝังกลบให้เหลือศูนย์
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กร
ค่ายทักษะชีวิต ตอนหยุดทำลาย แก้ไขภาวะโลกร้อน กับรักษ์โลก
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับบริษัท รักษ์โลก
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รักษ์โลก จำกัด@ SIAM NPR CO.,LTD.
เลคิเซ่ ลดใช้พลังงาน ประสานช่วยเหลือสังคมกับรักษ์โลก
ค่ายศึกษาธรรมชาติ วิทาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
เกตุประภา จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
tirathai ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
ทีโอเอ โดฟเคม วอล์คแรลลี่เซฟตี้ส์
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 4
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 3
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2กับรักษ์โลก
จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
Big Cleaning Day/หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา ระยอง
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 2
รักษ์โลกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
ปูนอินทรีย์//สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
ทต.บางกะดี/ค่ายครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง รุ่น 1
สื่อมวลชนยุคใหม่ ใส่ใจลดวิกฤติโลกร้อน
รักษ์โลกด้วยการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ
โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม
งานสัมมนาทางวิชาการบุคลากร
โครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ สสภ.7 สระบุรี
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ไทยอาซาฮีรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กับรักษ์โลก
รักษ์โลกกับ"เขมะสิริฯ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน"
ธนาคารขยะและการจัดการขยะกับรักษ์โลก
ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กับรักษ์โลก
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)รักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
รักษ์โลกกับค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ X (เอกตร้า) รุ่นที่2
ค่ายครอบครัวผูกพัน สานฝัน คนพันธุ์ x (เอ็กตร้า) รุ่นที่ 1
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552(รุ่นที่2)
ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ปี 2552 (รุ่นที่1)
NEC-TU รวมพลังสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2552
เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ อบต.บางแก้วกับรักษ์โลก
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
เทศบาลเมืองคูคต//ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 3
รักษ์โลกกับค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 2
ไทยโตไกคาร์บอน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลกค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน รุ่นที่ 1
รักษ์โลกสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปี 52
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด(กลุ่มเสี่ยง)
วันสิ่งแวดล้อมโลก52
อีซูซุมอเตอร์ ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับรักษ์โลก
รักษ์โลกกับเอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
รักษ์โลกกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
อบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
โตโยต้าเกทเวย์ กับความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
โตโยต้า บ้านโพธิ์ โรงงานแห่งความยั่งยืนกับปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลก กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร
ค่ายทาทาสตีล รักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกกับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
ซีพี. จัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลก จัดอบรมเทคนิคการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร
รักษ์โลกกับโครงการคุณครูแกนนำสิ่งแวดล้อมศึกษา
อบรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรกับรักษ์โลก
ค่ายสายสัมพันธ์น้องพี่ อาชีวะร่วมใจ เพื่อก้าวใหม่ที่งดงาม
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม"พญานาคน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม"
อบรมการจัดการขยะต้นทาง
ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนกับรักโลก
ค่ายพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร กับรักษ์โลก
กิจกรรมเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนกับรักษ์โลก
กิจกรรมโครงการ 60 โรงเรียน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รับดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม,จัดอบรมสัมมนาการจัดการขยะ, บริหารโครงการ ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ,ค่ายรักษ์ป่าชายเลน, กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ,ค่ายศิลปะเด็กรักษ์ธรรมชาติ,กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR),กิจกรรมวอล์คแรลลี่ tel.0-2944-6600,08-6329-2632,099-865-8395